Szkoła Podstawowa w Trzonkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej", niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: http://sptrzonki.bip.hi.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.16

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Halina Skrzyńska e-mail:

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: telefon: 874233263 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach Trzonki 29, 12-200 Pisz

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście główne do szkoły, dostępne dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonym podjazdem do budynku. Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego - bez progów.

Budynek szkoły 1 piętrowy, nie posiada wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu bocznym od boiska.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w każdej sprawie na parterze budynku szkoły.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie jest zainstalowany wideotłumacz, który umożliwiałby komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami szkoły.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Data powstania: czwartek, 31 mar 2022 14:04
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2022 14:06
Data edycji: piątek, 31 mar 2023 10:34
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Konserwator strony
Artykuł był czytany: 773 razy
Ilość edycji: 2