Szkoła Podstawowa w Trzonkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 9 /2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy                                                      Szkole Podstawowej w Trzonkach

 

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dn. 19 marca 2009 roku  o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 56, poz. 4582 z późniejszymi zmianami) oraz z dn.18.stycznia 2014 roku (Dz. U. 2014.poz.7)   Statut Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Trzonkach dokonuje się z zachowaniem następujących kryteriów naboru:

 1. I. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
  w Trzonkach

 1. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
 2. Na pisemną prośbę (wniosek) rodziców/ prawnych opiekunów skierowaną        do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa  w pkt.1., niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 1. mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria uzgodnione z organem prowadzącym:

 

1)      status  zatrudnienia rodziców/ prawnych opiekunów:

- oboje rodzice pracują – 2pkt;

- jeden rodzic pracujący – 1pkt;

2)      dziecko posiada rodzeństwo  w szkole - 1pkt;

3)      dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014– 1pkt. (dotyczy to dzieci urodzonych w drugiej połowie roku 2008);

 1. Dzieci do oddziału przedszkolnego w przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej: może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w  oświadczeniach, wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów, może zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni
 4. Postępowanie odwoławcze:

1)      Rodzic może złożyć wniosek  do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej            o sporządzenie uzasadnienia odmowy

2)      Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy 
przyjęcia

3)      Rodzic może wniesienie  do dyrektora odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej

4)      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

5)      Rodzic może  wnieść skargę  do sądu administracyjnego

 

Harmonogram rekrutacji:

 

1)   do 30. 03. 2014 r. przyjmowanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego;

2)   11. 04. 2014 r. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego prze komisję     
rekrutacyjną;

3)   15. 04. 2014 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                     i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 10 /2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

 

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej przy Szkole Podstawowej w Trzonkach

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Trzonkach

 1. Do szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 2. na pisemną prośbę (wniosek) rodziców/ prawnych opiekunów skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
  w pkt. 1., niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria  ustawowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 1. mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria pozaustawowe uzgodnione z organem prowadzącym:

1)      status  zatrudnienia rodziców/ prawnych opiekunów:

-oboje rodzice pracują – 2pkt;                                                                      
- jeden rodzic pracujący – 1pkt;

2)      dziecko posiada rodzeństwo  w szkole - 1pkt;

3)      dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym  
2013/2014     – 1 pkt;

4)      szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/ prawnego opiekuna                 1 pkt.

 1. Dzieci do klasy pierwszej  przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych     w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej: może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w  oświadczeniach, wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów, może zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni
 4. Postępowanie odwoławcze:

1)      Rodzic może złożyć wniosek  do Przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej  o sporządzenie uzasadnienia odmowy

2)      Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy 
przyjęcia

3)      Rodzic może wniesienie  do dyrektora odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej

4)      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

5)      Rodzic może  wnieść skargę  do sądu administracyjnego

Harmonogram rekrutacji:

 

1)      do 30. 03. 2014 r.  przyjmowanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły;

2)      11. 04. 2014 r. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego prze komisję
rekrutacyjną;

3)      15. 04. 2014 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 28 lut 2014 08:32
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 08:42
Data edycji: piątek, 28 lut 2014 08:45
Opublikował(a): admin
Zaakceptował(a): admin
Artykuł był czytany: 881 razy
Ilość edycji: 1